BEP – Co má obsahovat plán realizace BIM

Vrtala vám hlavou někdy podobná otázka? „Co je to realizační plán BIM (výkonný plán BIM)? Na co se používá? Jakou formu má před i po uzavření smlouvy? Kdo je zodpovědný za jeho výrobu?“ Tímto shrnutím se pokusím alespoň na některou odpovědět.

[notification type=“alert-info“ close=“false“ ]Pokud se stále neorientujete ve standardizaci BIM, ozvěte se nám do Adeon CZ a rádi vám poradíme jak s interní standardizací projekce, tak přípravou dokumentů EIR, BEP a obecně s přípravou přechodu do BIM. [/notification]

U nás, v České Republice, se o smluvním dokumentu BEP ještě moc nemluví. Ovšem pokud se o něm mluví, je často zaměňován s jinými smlouvami nebo neobsahuje, co by obsahovat měl. Metodiky BIM při tvorbě dokumentů mohou být různé a většinou se liší se zavedeným systémem daného státu. Pro znázornění jsem vybrala nám nejblíž, nejlépe dostupný postup, zavedený v Británii a to ve veřejně přístupném standardu PAS 1192 Publicity Available Specification.

Jedná se však o množství zkratek, které u nás ještě ani neznáme, ale co není, může přijít. V současné chvíli bychom se měli především zaměřit a naučit implementovat hlavní smluvní dokument BEP a až potom, možná, uvažovat o detailnějších odvětvích dokumentů.

Kasina vybírají dodavatele různými způsoby. Jednou z metod je návštěva provozovny dodavatele a prohlídka jeho výrobků. Dalším způsobem je, že kasina, jako je paysafecard casino , používají nabídkové řízení, které zohledňuje různé faktory, jako je kvalita výrobků, cena, dodací lhůta a předchozí výkonnost. Třetí metodou je použití počítačového programu zvaného BIM (Building Information Modeling), který pomáhá projektantům vizualizovat stavební projekt a lépe rozhodovat o materiálech a uspořádání.

Spousta kasin se při výběru dodavatelů z různých důvodů spoléhá na metodiku BIM. Jednak tato metodika může kasinům pomoci identifikovat potenciální dodavatele, kteří mají potřebné zkušenosti a odborné znalosti ve zvoleném oboru. Kromě toho mohou kasina pomocí metodiky BIM zajistit, že jejich dodavatelé budou schopni dodávat ve slíbených termínech a splňovat další důležité požadavky na kvalitu.

BIM Cyklus předávání informací dle PAS 1192
Obr. 1: Cyklus předávání informací dle PAS 1192 – 2 (Publicly Available Specification)

EIR – Požadavky zadavatele na zpracovatele

Pro výběr dodavatele (zpracovatele) a zobrazení investorských požadavků slouží jeden z dokumentů, vytvářejících metodiku BIM a tím je Employer’s Information Requirements EIR (Požadavky zadavatele na zpracovatele, celý proces začíná právě tímto dokumentem – na obrázku jako Capex start).

Kasyna wybierają dostawców za pomocą metodologii BIM, ponieważ proces ten pozwala na bardziej efektywny i przejrzysty wybór dostawców. Zastosowanie BIM pozwala na dokładną i terminową wymianę informacji między polskie kasyna online a dostawcą, co z kolei prowadzi do lepszego produktu ogólnego. Zautomatyzowane narzędzia trasowania i śledzenia są również integralną częścią tego procesu, zapewniając, że krytyczne dostawy są zawsze dostępne w odpowiednim czasie.

Kasyna wybierają dostawców za pomocą metodologii BIM, ponieważ oprogramowanie pomaga ocenić ryzyko i możliwości związane z potencjalnymi dostawcami. Potencjalni dostawcy są oceniani przez oprogramowanie na podstawie ich przeszłych wyników, a także przewidywanego potencjału wzrostu. Te informacje są wykorzystywane do określenia, którzy dostawcy powinni być brani pod uwagę do dalszej oceny.

Zastosowanie BIM pomogło kasynom usprawnić proces zamówień oraz lepiej zrozumieć ryzyko i możliwości związane z potencjalnymi dostawcami. Oprogramowanie pozwoliło również kasyna do oceny potencjalnych dostawców na bardziej kompleksowej podstawie, co prowadzi do lepszego podejmowania decyzji.

EIR je dokument vytvořený ještě před zahájením výběrového řízení, kde investor popíše, co od projektu očekává, jaké informace chce obdržet, jaké standardy a procesy má dodavatel použít během realizace stavby. Také si určí, jaké modely a v jaké úrovni detailu LOD (Level Of Detail) a informací LOI / LOD (Level Of Information / Development) budou v konkrétní fázi projektu vypracovány a dodány.

EIR je důležitou součástí implementace BIM do projektu. Jasně stanovuje požadavky na dodavatele z hlediska požadovaných modelů a jejich následného využití.

Požadavky investora, respektive jeho EIR, budou zapsány a implementovány pomocí dokumentu BEP.

EIR je klíčový dokument vzhledem k požadavkům na informační komunikaci, a stejně tak pro stanovení požadavků na správu těchto informací.

EIR slouží jako základní dokument pro kontrolu obsahu a kompletnosti BEPu.

Klíčové informace se v EIR dělí do tří skupin:

Technické Management Obchodní
 • Použitý Software
 • Výměnné formáty
 • Souřadný systém
 • Úroveň detailu
 • Školení

 

 • Standardizace
 • Role a odpovědnost
 • Správa dat, pracovní postupy prací a rozdělení projektu
 • Zabezpečení
 • Proces koordinace a detekce kolizí
 • Proces spolupráce
 • BOZP/CDM
 • Systémové nároky
 • Strategie doručení dat

 

 • Předávání dat
 • Využití modelu
 • Definice výstupních dat
 • BIM-specifická určení

 

Smyslem takto vypracovaného dokumentu je výběr adekvátního zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení, efektivní nastavení dokumentu BEP s připravenými projekčními týmy na projektování pomocí BIM nástrojů, včetně smluvního zajištění
a jednoznačného pochopení účelu zpracovávání dokumentace v BIM prostředí všemi zapojenými stranami.

Tento dokument vzniká jako první ze tří příloh (doporučených dokumentů pro zadání BIM projektu):

 • EIR jako podklad pro výběr dodavatelů (zpracovatelů např. projektové dokumentace),
 • Pre – Contract BEP před podpisem smlouvy pro konkretizování procesů a požadavků na získání projektové dokumentace. Do nabídkového řízení zhotovitel, jako uchazeč, může vložit svůj nezávazný Pre-Contract BEP, na jehož základě může být klientem vybrán do realizace zakázky.
 • Post – Contract BEP po podpisu smlouvy pro konkretizování procesů využití BIM dokumentace pro výstavbu. V dalších fázích projektu se vytvoří podrobnější, smluvní popis metodiky, Post-Contract BEP, ze kterého se dále vychází při tvorbě dokumentů zaměřených na konkrétní činnost.

Tudíž iniciačním dokumentem BIM digitalizačního záměru je EIR, na který dále navazuje BEP. Po výběru dodavatele (zpracovatele) se přistupuje k MIDP Master Information Delivery Plan (Plán předávání informací). V zásadě jde o souhrn individuálních plánů poskytování informací o úkolech (tabulka TIDP – Task Information Delivery Plan), který slouží k řízení a poskytování informací během životního cyklu projektu a podrobnosti o tom, kdy mají být informace o projektu připraveny. Dále ukazují kdo je zodpovědný za poskytnutí informací a jaké protokoly a postupy pro každou fázi budou dodržovány vyžadované v EIR, v závislosti na zvolených fázích projektu. Stanoví se, kdo tyto výstupy vytvoří a poskytne, kterými protokoly a postupy se bude tvorba informací řídit a další podrobnosti.

Realizační fáze projektu jsou rozděleny na 7 fází užívání, kdy 1-6 je PIM Project Information Model a zde se začíná tvořit model. Od bodu 7 (Opex start), předání díla investorovi, nastává fáze AIM Asset Information Model neboli model udržovaný a využívaný pro správu zařízení.

Všechny tyto informace se sdružují do jednoho sdíleného datového prostředí CDE Common Data Environment.

V dolní částí grafu je naznačená komunikační výměna informací mezi členy projektového týmu (zelená), tak mezi projekčním týmem a klientem (červená). Na konci je zmíněn CIC Scope of services dokument, který zahrnuje seznamy úkolů, které mají vykonávat všichni členové projektového týmu. Z těchto seznamů mohou strany sestavit harmonogram služeb pro jmenování konzultantů, specialistů a dodavatelů přidělením úkolů komukoli, kdo je provede. Všichni účastníci proto vědí, co mají a co nemají dělat i ostatní. Odpovědnosti jsou transparentní a je jasně prokázána vzájemná závislost různých rolí. Výsledkem je soubor služeb, které jsou plně integrovány do všech oborů a rolí.

BEP – BIM Execution Plan

(Výkoný plán projektu / Plán realizace BIM)

Pre – Contract BEP

Je dokument vytvořený dodavatelem (zpracovatelem) pro účely výběrového řízení. Dodavatel v něm zobrazí, jak splní investorova očekávání uvedená v EIR. Zda má potřebné dovednosti, zdroje, technologie a další schopnosti nutné pro splnění klientových nároků. Obecně lze

Pre-Contract BEP popsat tím, jak dodavatel zajistí dodávky v souladu s klientovými potřebami a popisuje, jakým způsobem je schopný zajistit celou dodávku účinně a efektivně.

Měl by obsahovat kromě požadavků z EIR:

 • Plán implementace projektu (PIP) – v něm se posuzuje schopnost, kompetence
  a zkušenosti dodavatele nebo dodavatelského řetězce. Schopnost správy elektronických informací, …
 • Cíle budoucí spolupráce a informačního modelování.
 • Popis hlavních milníků během doby projektu, souvisejících s dodáváním BIM informací.
 • Časový a obsahový popis dodávek informačního modelu (PIM) vzhledem k projektovým fázím.

Post – Contract (Award) BEP

Dokument vytvořený po výběru dodavatele. Zde se zaktualizují a zpřesní informace
z Pre-Contract BEP a stanoví další body.

= BEP

BEP přehledně uvádí osoby, odpovědnosti, procesy a vazby projektu, definuje potřebná data a způsob jejich sdílení – naplňuje požadavek na kompetentní, koordinované a včasné procesní informace. Omezuje účinek nekorektních podkladů, informací a postupů negativně ovlivňujících postupy i výsledky projektu, zachycuje cíle a výstupy projektu, procesní schémata realizace, způsoby výměny informací v projektu a definuje informační prostředí.

BEP je nutné připravit ihned po rozhodnutí, projekt připravovat a provádět jako informační BIM model. BEP je nezbytný i pro tvorbu modelu, pro vztah mezi objednatelem a projektantem.

BEP znázorňuje finální dokument, slučující všechny zainteresované týmy. Zpřesňuje předešlé dokumenty, věnuje se dílčím částem a zabývá se podrobnějšími informacemi BIM projektu.

Má za úkol následující:

 • Identifikovat a aplikovat BIM cíle a BIM využití v projektu od fáze plánování, návrhu, výstavby až po provozní fázi.
 • Navrhnout a vypracovat proces, který zahrne úkoly podporované BIM spolu s výměnou informací.
 • Vypracovat informační výměny, obsah, LOD a určit zodpovědné skupiny a definovat výstupy.
 • Definovat infrastrukturu pro implementaci BIM, potřebnou pro podporu vypracovaných BIM procesů, ve formě kontraktů, komunikačních procedur, kontroly technologií
  a kvality pro implementaci.

Neexistuje jediná nejlepší univerzální metoda implementace BIM využitelná pro každý projekt, proto musí příslušný tým navrhnout na míru vytvořenou strategii pro konkrétní projekt s pochopením jeho cílů, charakteristik a schopností členů jednotlivých týmů EIR.

BEP je závazný dokument, který definuje ke konkrétnímu projektu minimálně následující:

 • informace o projektu a cíle projektu
 • seznam členů projekčního týmu, jejich role, odpovědnosti a kontakty
 • seznam použitých softwarových BIM nástrojů pro etapy projektu i se závazným definováním jejich verzí
 • způsob výměny dat v projekčním týmu interně i se subdodavateli
 • postup pro tvorbu BIM modelu a způsob jeho údržby, má zohledňovat i budoucí možné využití modelu např. pro FM
 • definici úrovně detailů pro profese a jednotlivé stupně projektové dokumentace
 • definici tvorby názvosloví jednotlivých prvků i z hlediska profesí jako Revit souborů
  způsob vyhledávání kolizí a způsob jejich odstraňování
 • atd…

Finální BEP (Post-Contract BEP) jakožto smluvní dokument může odkazovat na dokumenty EIR či Pre-Contract BEP a jeho součástí mohou být přílohy (tabulky) MIDP (TIDP) a CIC. Obecně platí, čím podrobnější tento dokument bude, tím hladší (méně problémový) průběh projektu by měl být. Dokument lze i několikrát aktualizovat (doplňovat), avšak za určitých podmínek a pravidel (po projednání, stvrzeno podpisem).

U nás je to prozatím jenom BEP, ta jedna zkratka, o které se nejčastěji mluví, ale pomalu se začínají objevovat i v českých publikacích výše zmíněné ostatní zkratky a je jen otázkou času, kdy o nich uslyšíme častěji.

Zdroje:

Mým hlavním zaměřením je především implementace aplikace Revit do architektonických a projekčních kanceláří, BIM standardizace šablon, rodin, procesů a obecné BIM implementační konzultace. Potkat se můžeme v ostravské kanceláři Adeonu.