Autodesk Revit LT – Návod

Celkem 14 videí návodu k BIM aplikaci Autodesk Revit LT. Podle videí se naučíte základní kroky při tvorbě prvního BIM modelu. Video návod je tvořen z Revitu LT verze 2014, základní principy jsou ale stále aplikovatelné do aktuálních verzí.

Než začneme

Neradíte si? Ozvěte se nám. Ve společnosti Adeon CZ máme roky praxe s konzultační činností, implementací a školením Revitu v projekčních firmách.

V následujících videích se dozvíte následující:

Revit LT návod – Začínáme

Níže najdete jednotlivé části projektu rozdělené do kratších videí. Nejdříve se můžete ale kompletně podívat na vytvoření Revit projektu od vytvoření projektu a nastavení výškových úrovní až po finální tvorbu výkresových dokumentů a následně si projít jednotlivé části postupně.

1. Vytvoření projektu a výškových úrovní

Pro vytvoření projektu použijeme připravenou šablonu. Šablonu spustíme kliknutím na odkaz, který lze nastavit v panelu možnosti v aplikačním menu.

Na počátku každého projektu je vhodné nejdříve si nastavit výchozí výškové úrovně. Tyto výškové úrovně představují jednotlivé podlaží nebo patra objektu. V tomto případě otevřeme jižní pohled poklikáním na položku „South“ v prohlížeči projektu. Díky nastavení šablony zde vidíme dvě výškové úrovně: „Level 1“ a „Level 2„. Tyto úrovně můžeme přejmenovávat, eventuálně změnit jejich výškovou úroveň. K přejmenování úrovně klikneme na popisku úrovně a název přepíšeme. Po dokončení zápisu nového jména dojde k přejmenování odpovídajících pohledů. Ať je to půdorysný průmět anebo pohled na strop.

Další variantou přejmenování výškové úrovně je možnost kliknutím přímo v prohlížeči projektu na příslušný půdorys a přes pravé tlačítko volbou „Přejmenovat“ tuto úroveň přejmenovat. Opět dojde k přejmenování všech odpovídajících pohledů, proto odpovíme volbou „Ano„. Ke změně výškové úrovně, která se nachází nad naší základní úrovní opět použijeme kliknutí na popisku na výškové úrovni a napíšeme novou hodnotu výšky.

Pro vytvoření nové úrovně použijeme nástroje podlaží. A nástrojem pro kreslení nakreslíme novou výškovou úroveň. Pro nastavení výšky nové výškové úrovně můžeme použít takzvaných dočasných kót. Další výškovou úroveň můžeme vytvořit také tak, že vybereme nástroj pro vybírání a ukážeme na stávající výškovou úroveň. V panelu možnosti po té zadáme nový odskok nové výškové úrovně. Po vytvoření výškových úrovní příkazem podlaží opět můžeme v prohlížeči projektu přejmenovat nové výškové úrovně na patřičné názvy. Uvedeným způsobem si můžeme vytvořit v projektu tolik výškových úrovní, kolik bude potřeba a nemusí to znamenat vždy podlaží. Může o být jakákoliv výšková úroveň v rámci projektu.

2. Vytvoření stěn

V rámci nového projektu máme připraveno několik výškových úrovní. Pokud budeme chtít do některé výškové úrovně se přímo dostat, poklikáme přímo na půdorys v prohlížeči projektu. Například chceme-li se dostat do půdorysného průmětu „Základy„, poklikáme na „Základy (00-Foundation)“ a na obrazovce se objeví příslušný pohled. Nyní pro tvorbu stěn, spustíme nástroj „Stěna„. V rámci panelu vlastnosti si vybereme ze selektoru příslušný typ připravené stěny. Parametry stěny, jako je tloušťka a skladba, jsou dány stylem stěny. Výšku stěny si zadáme v liště možnosti, zde v tomto případě do výškové úrovně 02 – Entry Level. Dalším parametrem pro kreslení stěny bude zadání základní čáry. To je čára, od které se bude odvíjet tloušťka stěny. V tomto případě si nastavíme vnitřní plochu stěny „Finish Face: Interior„. Dalším parametrem je parametr řetězec, který znamená, že při zadávání následujících bodů po sobě to bude vytvářen neustálé stěny, následující za sebou.

Nyní můžeme nakreslit stěnu z bodu 1, přes bod 2,3 a 4. Pro kreslení dalších stěn si nejdříve změníme výškovou úroveň do výškové úrovně „01 – Lower Level„. A začneme kreslit stěnu z bodu A do bodu B. Ještě, než ukážeme bod B, můžeme pomocí mezerníku změnit směr centrování stěny. Postupně dokreslíme všechny následující stěny. Nyní si můžeme celý výsledek prohlédnout ve 3D pohledu. V tomto 3D pohledu si můžeme prohlédnout objekty ze všech stran.

V dalším kroku bude následovat rozkopírování stávající geometrie, protože následující patro bude velmi podobné tomu pod ním. Vybereme stěny pomocí okna a vložíme je do schránky (ctrl+c). Vlastní nakopírování provedeme nástrojem Vložit s volbou „Vložit na vybraná podlaží„. V panelu úrovní si vybereme požadovanou úroveň, v tomto případě „02 – Entry Level„. Potvrzením dojde k nakopírování požadovaných stěn do výškové úrovně. Protože jsou stěny stále vybrané, můžeme ještě rovnou změnit jejich typ a vybereme z panelu „Vlastnosti“ jiný typ stěny. Po výběru jiného typu stěny ještě provedeme nastavení výšky stěn a to do úrovně „03 – Roof“ bez horního offsetu. Aktivní výběr všech stěn zrušíme klávesou Escape.

Nyní provedeme úpravu pravých dolních stěn. Vybereme je postupně s klávesou CTRL a změníme jejich základní odsazení na úroveň „01 – Lower Level„. Pro vytvoření vnitřních stěn si otevřeme jiný pohled a to pohled 01. Opět pustíme nástroj „Stěna“ a ze selektoru si vybereme příslušný typ stěny. Výška stěny bude do podlaží nad námi, to znamená do úrovně 02 a zarovnání bude na osu stěny. Postupně načrtneme potřebné stěny. Při zadávání stěn a jejich polohy můžeme používat dočasných kót. Pomocí dalších nástrojů jako je „Rozdělit“ a „Ořezání“ postupně upravíme požadované tvary stěn.

Nyní nakreslíme stěny v horním patře. Za tímto účelem si v prohlížeči projektu otevřeme pohled 02. V pohledu druhého podlaží vidíme zároveň i stěny z prvního podlaží. Protože v panelu vlastností máme nastaveno v rámci pohledu podklad prvního podlaží. Tímto způsobem si můžeme pod půdorys podložit libovolnou výškovou úroveň abychom viděli souvstažnosti prvků mezi sebou. Nyní dokreslíme zbývající stěny druhého podlaží.

3. Terén a základové desky

Digitální model terénu

Abychom mohli vytvořit kompletní projekt budovy, umožňuje Revit LT také vytvoření i terénu. Za tímto účelem obsahuje Revit ve svých pohledech jeden speciální pohled, který se jmenuje Terén (Site). V tomto pohledu následně vytváříme vlastní terén. Nástroje pro modelování terénu nalezneme na kartě Terén. Pomocí těchto nástrojů a několika metod potom můžeme vytvářet takzvaný povrch terénu. Prvním základním nástrojem tvorby terénu je ukazování bodů. Po dokončení všech bodů je zapotřebí terén dokončit volbou Dokončit (na kartě Surface). Každý bod modelu terénu tvořící povrch terénu může mít svou vlastní výšku. Po vložení každého bodu je terén automaticky aktualizován a v náhledu je vidět jeho tvar. Digitální model terénu lze také vytvořit jinými metodami a to například vložením vektorových předloh… například vrstevnic ve formátu DWG.

Obrysové čáry

V našem příkladě vytvoříme mírně svažující se terén kdy první body z levé části budou ve výšce 10 stop, uprostřed zhruba v 0 a pravá strana bude nejníže. Při ukazování nových bodů po změně výšky budou ihned vidět dynamicky zobrazované vrstevnice. Vymodelovaný povrch terénu můžeme dále kontrolovat ve 3D pohledu. V pohledu je patrné, že zatím stavba nespolupracuje s terénem a chybí zde obrysové čáry. Za tímto účelem je třeba vytvořit takzvané desky, které do terénu vyhloubí jámy. Po spuštění nástroje Deska v rámci karty Terén, vybereme stěny a vytvoříme obrysový profil budoucí desky. Pokud tento profil není uzavřen, nástrojem Ořež tento profil uzavřeme. Po dokončení obrysu, dokončíme nástroj Deska, tlačítkem Dokončit.

Ořezový kvádr

Pro bližší zkoumání objektů ve 3D pohledu můžeme použít speciální nástroj, který nám zobrazí takzvaný Ořezový kvádr (Selection Box). Tento kvádr zapneme na pohledu, ve kterém se právě nacházíme v panelu Vlastnosti. Po zapnutí se kolem objektu objeví ořezový kvádr, který se dá vybrat. Po výběru potom můžeme pohybovat speciálními uzly ve všech směrech abychom dosáhli potřebného řezu. Protože by následně mohl ořezový kvádr působit rušivě v pohledu, dá se tento obrys přes pravé tlačítko v daném pohledu vypnout. Materiál povrchu může být následně změněn a to jeho výběrem a změnou vlastností v panelu Vlastnosti. V panelu materiál lze potom vybrat další jiný materiál vhodnější pro tento terén, například tráva. Nakonec ještě je dobré upravit styl zobrazení pohledu například na stínovaný režim, fotorealistický režim, nebo jiný.

4. Tvorba podlah

Podlahy jsou objekty, které jsou asociovány s výškovými úrovněmi. Pro vytvoření podlahy v půdoryse 01, si aktivujme poklikáním na pohled 01 tento pohled. Podlaha je prvek, který je založený na obrysech. Použitím nástroje Podlaha (Floor), se otevře pás karet s nástroji pro tvorbu podlahy. V panelu Kresli (Draw) je několik nástrojů na tvorbu obrysů podlahy. Častým nástrojem je ukazovat stěny, neboť se předpokládá, že podlaha souvisí úzce se stěnami objektu. Pro rychlé získání obrysu všech obvodových stěn, najedeme nad jednu stěnu, necháme ji zvýraznit a tabulátorem doťukneme všechny zbývající stěny. Teprv potom klikneme a vznikne fialový obrys. Dvě rovnoběžné čáry se značkou modrých šipek značí takzvaný bod překlápění desky. V našem případě toto nemá žádný smysl, ale pokud bychom chtěli změnit hranu otáčení za jinou, máme nástroj, kterým toto můžeme změnit (Span Direction). Pokud máme obrys podlahy hotový, můžeme tento příkaz dokončit, tlačítkem Dokončit.

Podle okolností se může objevit dotaz ohledně spolupráce desky a stěn. V tomto případě to znamená, zda-li chceme přesahující stěny oříznout a zarovnat se spodkem podlahy. V tomto případě víme, že stěny úmyslně přesahují až do horního patra, proto zde použijeme volbu Ne. Následující informační panel nám sděluje, že deska  přesahuje vysvícené stěny a zda-li si přejeme geometrii spojit dohromady. Po dokončení vidíme vytvořenou desku. Stále vybranou desku můžeme dále využít pro vytvoření další desky ve druhém podlaží.

V nástroji pro schránku klikneme na „Kopírovat do schránky“ a ve 3D pohledu vložíme kopii příkazem nástroje „Vložit zarovnaná na vybraná podlaží„. Deska vložená ve druhém podlaží však musí být modifikována co do geometrie. Tuto úpravu provedeme v pohledu, který je pro to vhodnější a to je půdorys druhého podlaží. V půdoryse vybereme desku, pokud nebyla vybrána a nástrojem opravit hranici opravíme stávající hranice stávající desky. Vybereme pravou část tak, aby nám zůstal otvor pro schodiště. Dále vybereme další hranu a potáhneme ji tak, aby vytvářela, jakýsi balkón před budovou. U jednoho obrysu balkónu ještě provedeme dodatečné zarovnání příkazem Srovnat (Align), hrany balkónu podle stávající stěny. Vzniklou vazbu lze podle potřeby zamknout. Pomocí nástroje Ořež (Trim) ještě dokončíme přesný tvar obrysu. Celou úpravu potom dokončíme tlačítkem Dokončit, opět bez ořezávání a prodlužování stěn k podlaze. V tomto půdorysu stále vidíme stěny z prvního podlaží, neboť je to jako podklad. Tyto stěny postupně vybereme a vy pásu karet nástrojem Připojit (Attach), připojím k vybrané nové desce. Tato akce způsobí, že příčky pod námi budou přesně dosahovat k nové podlaze na které právě stojíme, k jejímu dolnímu líci. Ve 3D pohledu potom můžeme zkontrolovat celou novou geometrii.

5. Vytvoření střechy

Pro vytvoření střechy v tomto projektu se přesuňme do vhodnějšího pohledu, pohledu 03 – Roof. Pro tvorbu střech existuje několik nástrojů. My použijeme nástroj Střecha v půdorysu. Po spuštění, je nástroj automaticky v režimu kreslení obrysu a my nakreslíme první okapovou čáru. První čára má zároveň nějaký sklon, který se projeví touto značkou. Další hrany střechy využijeme ukazováním stávajících stěn. Před tím ještě vypneme ovšem sklon pro tyto budoucí hrany (Defines slope). A nastavíme si přesah hrany přes okraj stěny 3 stopy. Potom postupně ukážeme zbývající stěny. Pro dokončení obrysu použijeme nástroje ořež a spojíme rohy v korektní obrys. Celou střech dokončíme tlačítkem Dokončit.

Sklon střechy

Nyní v pohledu uvidíme část střechy. Tato část je vidět proto, že řezná rovina je příliš nízko oproti sklonu, který střecha konkrétně má. Pohled použijeme ještě k tomu, že vybereme externí stěny a připojíme je funkcí Připojit (Attach) k nové střeše. V otevřeném pohledu můžeme potom zkontrolovat stávající novou geometrii. Vidíme, že sklon střechy je příliš velký a bude ho třeba snížit. Po výběru střešní roviny, se tato stává průhlednou. V panelu Vlastnosti po-té snížíme v políčku Sklon (Slope), konkrétní sklon na nižší hodnotu. Sklon je snížen a proto, že stěny byly automaticky připojené ke střešní rovině, taktéž stěny jsou snížené.

6. Umístění dveří

Načtení rodiny dveří

Dveře jako objekty v rámci Revitu jsou speciálními objekty, které potřebují svého hostitele – a to jsou stěny. Dveře jsou zastoupeny také takzvanými Rodinami (Families), které jsou součástí šablony a nebo jako externí soubory mimo projektové soubory. Rodiny typu dveří lze vyrábět buďto přímo v editoru rodin Revitu, anebo je stáhnout někde na webovských stránkách na internetu. Pokud se v aktuálním projektu nenachází dosud žádná rodina dveří, příkazem Vložit rodinu (Load Family) ji můžeme z karty Vložit načíst přímo do projektu. V dialogovém panelu načíst rodinu si vybereme adresář, kde máme uložené soubory rodin. V okně si můžeme vybrat i více rodin najednou, které načteme přímo do projektu.

Vložení dveří

Pro umisťování rodin dveří do objektu můžeme využít v podstatě kteréhokoliv z pohledů. V našem případě použijeme půdorysný průmět druhého podlaží pohledu 02. Pohled upravíme ještě tak, že zrušíme podsvícení (Underlay) podlaží pod tímto patrem. Pro vložení dveří do objektu si spusťte nástroj Dveře (Door) a v panelu vlastností si vyberte konkrétní typ dveří. Po výběru typu dveří pohybujte kurzorem okolo některé stěny. Teprve potom se dveře začnou vkládat do konkrétní stěny. Při vkládání dveří lze ještě pomocí dočasných kót kontrolovat umístění dveří ve stěně. Pro vložení jiného typu dveří opět zajeďte do panelu vlastnosti a z výběru dveří si vyberte správný typ. Po-té ukažte dveře u balkónu a ještě před vložením můžete pomocí mezerníku otáčet a měnit směr otevírání těchto dveří.  Dále do půdorysu vložíme další vnitřní dveře. Vybereme z panelu vlastnosti opět jiný typ dveří a vložíme je do příčky. Po umístění dveří se zároveň vloží také popiska označující značku těchto dveří. Popisky lze taky vkládat do půdorysu dodatečně až po vložení dveří – a to příkazem Vložit popisek.

Podobným způsobem jako u druhého patra se přesuneme do prvního podlaží a vložíme tam příslušné dveře.

7. Umístění oken

Vložení okna

Další hostovanou komponentou Revitu jsou rodiny oken. Okno lze vkládat v libovolném pohledu – buď půdorys, 3D pohled nebo svislý pohled. V našem příkladě potřebujeme vložit několik oken do sklepních stěn. Protože tato okna nemají kritické umístění, můžeme jejich polohu ukázat v jiném vhodnějším pohledu, například svislém. Jižní pohled otevřeme dvojklikem v prohlížeči projektu. Pro vložení okna spusťte nástroj Okno (Window) a ze selektoru vyberte typ okna. A okna postupně umístěte do přibližné polohy podle obrázku. K umístění můžete využít dočasných modrých kót. Někdy se může stát, že rodiny načtené projektu nemusí mít potřebné typy – například širší nebo užší rozměry. Například v našem projektu máme vložená dvě okna, která jsou ale větší. Budeme tedy potřebovat vytvořit nový jiný typ s vhodnějšími rozměry.

Editace typu rodiny

Vyberte krajní okno a v panelu Vlastnosti (Properties) použijte tlačítko Editace typu (Edit type). Otevře se okno Vlastnosti Typu (Type Properties). Současný typ zduplikujeme použitím tlačítka Duplikovat a vytvoříme nový typ s novým jménem. Změňte parametr Výška (Height) a po změně potvrďte tlačítkem OK. Změna se promítá ihned v pohledu, kde okno se vymění za jiné. Nyní po vytvoření nového typu, můžeme vybrat druhé existující okno a v panelu Vlastnosti v selektoru vybereme nový příslušný typ.

Zarovnání oken

Pro horizontální zarovnání oken můžeme použít nástroje Zarovnat (Align), kdy ukážeme postupně na referenční čáru a na čáru, která se má srovnat na okně. Okna přiskočí k této čáře a opět můžeme tuto vazbu zamknout. Okno lze také umísťovat v půdorysných pohledech. Pro vložení okna vyberte nástroj okno, vyberte ze selektoru příslušný typ a umístěte postupně tři okna do svislý stěny. I když jsou okna umísťována v půdorysném promítání, jsou ve správné výšce, neboť výška parapetu je zadána přímo rodinou. Tuto výšku můžeme samozřejmě zpětně změnit v panelu Vlastnosti.

Okótovaní oken

Z karty poznámky spustíme nástroj pro kótování a okótujeme okna vzájemně mezi sebou a ke stěnám na krajích. Potom použijeme volbu EQ, která způsobí naprosto přesně stejné (Equal) rozmístění oken mezi sebou.

8. Umístění prosklené obvodové stěny

Prosklené obvodové stěny jsou zvláštním typem stěn, které jsou tvořeny z pravidla zasklením a nosnou konstrukcí. Tyto stěny lze umístit do projektu standardním nástrojem Stěna (Wall). Prosklené stěny lze vytvořit také tak, že se nahradí stěny stávající, které jsou tvořeny původním pevným, například zdivem. V našem příkladě nejdříve rozdělíme stávající pevnou stěnu na dvě samostatné stěny. Použijeme nástroj Rozdělit (Split). Přepneme se do 3D pohledu a v tomto pohledu vybereme rohové stěny pomocí klávesy CTRL Nyní v panelu Vlastnosti (Properties) v selektoru vybereme příslušný typ prosklené stěny Storefront. Pevná stěna se změní za určitou prosklenou, která však nemusí vyhovovat rozměrově našim potřebám. Stěny jsou stále vybrané, takže můžeme v panelu Vlastnosti použít tlačítka Edit Type a upravíme stávající některé parametry. Upravíme hodnotu svislého a vodorovného dělení. Změna se ihned promítá na stávající konstrukci prosklené stěny.

9. Vytvoření schodiště a zábradlí

Schodiště a zábradlí se v Revitu velmi dobře vytvářejí v půdorysném průmětu. Začneme výběrem nástroje Schodiště (Stair) z karty Architekt. V panelu vlastnosti vyberte dvě Výškové úrovně. Nástupní (Base Level) a výstupní (Top Level). Revit automaticky dopočítá podle vzorců výšku stupně a počet stupňů. Vlastní parametry schodiště jsou zadávatelné v editaci typu schodiště. Výchozím nastavením kreslení schodiště je tvorba komponent pomocí Ramene, Podesty a Podpor. V liště možnosti můžeme zadat způsob centrování kreslené čáry – zde to bude na Osu.

Vytvoření schodiště

Klikneme na první bod pro začátek ramene. Jak budeme potahovat kurzor, vidíte kolik schodů je již vytvořeno a kolik ještě zbývá v dynamickém textu pod schodištěm. Ukázáním koncového bodu ramene přes 18tý stupeň vznikne nakonec samotné rameno. K dokončení nakreslení schodiště použijeme tlačítko Dokončit úpravy. Do půdorysu bylo nakresleno schodiště. Celkový grafický vzhled lze nastavit v typu schodiště.

Vytvoření zábradlí

Dalším doplňkovým nástrojem pro schodiště je nástroj pro tvorbu Zábradlí (Railing). Tímto nástrojem postupně nakreslíme několik zábradlí. Jednak uvnitř budovy na okraji desky a jednak vně na balkónové podestě. První zábradlí bude tvořeno jednou čárou okrajů desky. Pro výběr okraje se použije metoda na ukazování čáry. Pokud je čára delší než je potřebná délka zábradlí, lze tuto čáru zkrátit za uzel. Opakovaným spuštěním příkazu zábradlí nakreslíme venkovní zábradlí. Protože zábradlí v Revitu lze tvořit pouze ze spojených segmentů, v tomto našem případě se zde budou vyskytovat tři zábradlí. Uvnitř budovy, vně u terasy a na balkóně jako třetí. Na vytvořená zábradlí se podíváme ve 3D pohledu. Vybereme jedno zábradlí a přes pravé tlačítko vybereme všechny instance v celém projektu. A v panelu Vlastnosti v selektoru vybereme jiný typ zábradlí – Trubkové.

10. Vytvoření pohledů

Vytvoření řezu

Doplňkové pohledy na model mohou být kdykoliv později vytvořeny. Důležitým rysem je to, že všechny pohledy jsou stále aktuální a neustále zobrazují aktuální stav celého modelu. Například v půdoryse můžeme vytvořit svislý řez. Na kartě Pohled (View) vybereme Řez (Section) a vytvoříme řezovou čáru přes půdorys. Vytvořený ořezový box můžeme podle potřeby překlápět a zvětšovat nebo zmenšovat. Ovládacími prvky také můžeme měnit vzhled řezové čáry. Dvojitým klikem na značku řezu se dostáváme do Pohledu Řezu. Z tohoto pohledu řezu můžeme vytvářet i další potřebné pohledy.

Vytvoření detailu

V našem případě vytvoříme odkaz na Detail (Callout). V panelu Vlastnosti vybereme typ Řez Stěnou (Wall Section) a pomocí dvou bodů ukážeme oknem budoucí detail. Vzhled detailu můžeme dále upravit tak, že bublinu potáhneme na vhodnější místo. Poklikáním na hlavičku detailu opět otevřeme další pohled, tentokrát detailový. Měřítko pohledu je jiné, podrobnější než předchozí celkový pohled v řezu. Ovládacím prvkem okna můžeme vypnout ohraničení detailu. Opět vybereme nástroj Detail (Callout) a změníme typ pohledu na Detail. Měřítko pohledu je automaticky upraveno na bližší detailnější pohled.

11. Vytvoření kót

Kóty jsou zvláštním typem poznámek, které jsou viditelné pouze v pohledech ve kterých byly vytvořené. Oproti objektům modelovým, které jsou viditelné ve všech pohledech. K okótování použijeme nástroje Šikmá kóta (Aligned) z karty Poznámky (Annotate). V liště možnosti si můžeme nastavit způsob uchytávání na jednotlivé objekty. V našem případě si vybereme Plochy stěn (Wall faces). Přijedeme blíže ke stěně, až se zvýrazní její plocha. Klikneme na ni a po té ukážeme na protější plochu protější stěny. A dalším bodem (kliknutím) umístíme kótovací čáru. Doprovodnou značkou kóty je zámek, kterým můžeme kótu zamknout a tím zamkneme kótovanou vzdálenost proti případným nechtěným změnám.

Kótování šikmé stěny

Další objekt, šikmá stěna, není rovnoběžná se se základnou, takže ji musíme okótovat jiný způsobem – a to pomocí bodů. Vybereme levý líc levé stěny a po té zajedeme kurzorem k rohu šikmé stěny. Zde pomocí tabulátoru najdeme okamžik, kdy se zobrazí bod, který kliknutím myši zachytíme. Po té kótu umístíme. Stejnou technikou okótujeme druhý směr stěny.

Kótování úhlu

Úhel šikmé stěny můžeme dokótovat nástrojem Kótovaní úhlu (Angular). Nyní se pokusíme okótovat celou stěnu. V liště možností si vybereme způsob kótovaní Celá Stěna (Entire Wall) a v nastavení vybereme aby se kóty týkaly i otvorů.

Řetězové kótování

Po nastavení vybereme stěnu a ukážeme celou řetězovou kótu někde mimo stěnu, případě přidáme ještě další stěny. Po přepnutí na individuální reference můžeme okótovat pomocí dvou protilehlých stěn jednu celkovou kótu. Při umísťování kótovací čáry poblíž jiné kóty dojde k nepatrnému zastavení kurzoru. Tato vzdálenost je dána nastavením kótovacího stylu.

12. Poznámky na výkrese

Podobně jako kóty, jsou textové poznámky objekty závislé na pohledech, ve kterých byly vytvořeny. Pro vytvoření poznámky vyberte nástroj Text. U textu lze nastavit Styl odkazu, Umístění a Zarovnání. V tomto příkladě popíšeme poznámkou prosklenou stěnu. Ukážeme počátek odkazové čáry, potom pokračování odkazové čáry a nakonec samotný text. V druhé poznámce napíšeme příklad delšího textu. V případě přílišné délky textu, můžeme tento text zkrátit za příslušné uzly. Vybranou poznámku také můžeme posouvat anebo otáčet. U napsané poznámky můžeme dodatečně přidávat další odkazové čáry. Vybereme poznámku a z pásu karet klikneme na nástroj pro přidání odkazu. Odkaz se přidá k poznámce, kdy za koncový uzel odkazu ho dáme na patřičné místo.

13. Vytvoření výkresů

Vytvoření listu výkresu a vyplnění razítka

Pro tisk a prezentaci projektu můžeme v Revitu vytvořit výkresový list, na kterém budou potřebné pohledy. Na kartě Pohled (View) vyberte nástroj Výkres (Sheet) a v dialogovém panelu Nový výkres vyberte vhodnou šablonu. Další šablony můžeme načíst tlačítkem Načíst (Load). Informace o výkresu mohou být změněny  výběrem razítka. Klikneme na pole, které chceme změnit a napíšeme nový název, v tomto případě název výkresu.

Umístění pohledu do výkresu

Z prohlížeče projektu vyberte vhodný pohled a zatáhněte ho do prostoru výkresu. Pro lepší orientaci při umísťovaní pohledů vám může sloužit obrys pohledu. Kliknutím dokončete vkládání. V okně pohledu se potom zobrazí podle nastavení zvolený pohled. Stejnou technikou můžeme umísťovat další pohledy. Při umísťování vám mohou být nápomocny vodící čáry, které si umí najít střed pohledu, které vedle sebe sousedí. Informační hlavička pod pohledem může být posouvána nebo měněná. Pokud kliknete na pohled, bude zobrazeno záhlaví pod pohledem a pomocí uzlů můžeme změnit jeho vzhled. Pokud se na pohledech vyskytují odkazy na jiné pohledy, například Řezy, budou v těchto značkách konkrétní hodnoty výkresu, na kterých pohled leží a pořadové číslo pohledu.

Jiří Drahotuský
Technický CAD konzultant programů Autodesk se zaměřením na stavebnictví ve společnosti Adeon CZ. Zaměřuji se především na Autodesk Revit, Navisworks, AutoCAD a také na BIM implementace a konzultace. Potkat se můžeme v ostravské kanceláři Adeonu.