Dost často se setkávám s dotazy typu: „Co bude pro nás vhodnější – Revit LT nebo Revit?“. A i když o rozdílech už bylo napsáno dost a dost stránek, dovolím si popsat jejich rozdílnost trochu jiným pohledem, než jen pouhým srovnáním jednotlivých funkcí.

Jak si vybrat mezi Revitem a Revitem LT?

 • Projektujete technické zařízení budov (TZB) jako například vytápění, chlazení, potrubí, elektroinstalace, atd…?
 • Skenujete budovy laserovým skenerem nebo dronem a potřebujete v Revitu využít vytvořené podklady ve formě mračna bodů?
 • Projektujete výztuže, například betonových sloupu, apod…?
 • Potřebujete zkoordinovat tým projektantů na větším projektu (pomocí centrálního modelu)?
 • Potřebujete váš výsledný model napojit na virtuální realitu a pokročilé vizualizace?

Pokud jste alespoň jednou odpověděli ANO, pak potřebujete velký Revit a nestačí vám LT verze.

 

Srovnání programů

Zatímco „dospělý“ Revit je BIM software (informační modelování budov) určený pro multidisciplinární procesy spolupráce a zahrnuje prvky pro architektonické návrhy, TZB a konstrukci, Revit LT byl odvozen z aplikace Revit jako odrazový můstek pro menší architektonické firmy, které se chtějí postupně dopracovat k plnohodnotnému BIM pracovnímu toku.

Na srovnání se podívejme z pohledu funkcí Revitu, které NEJSOU součástí Revitu LT.

Instalace a rozmístění

Rozmístění – tato funkce umožňuje jednoduše rozinstalovat software na mnoha počítačích najednou nebo nainstalovat software bez dozoru. Máte-li pro instalaci k dispozici jen malý počet počítačů, tato funkcionalita vám určitě chybět nebude.

Konstrukční modelování

Součásti

Pomocí součástí můžete rozdělit stavební objekty modelů na samostatné součásti, které lze dále samostatně uvádět ve výkazech, opatřovat popisky, filtrovat a exportovat. Například podlahová deska budovy. V modelu je deska vytvořena jako jeden monolitický prvek. Možná je ale podlaha příliš velká na to, aby mohla být vytvořena reálně celá najednou. Funkce součásti umožňuje pro reálnější simulaci skutečného stavebního procesu rozdělit tento monolitický prvek na několik menších.

Podlaha jako blok všech vrstev

Podlaha jako jednotlivé součásti
Sestavy

Sestavy poskytují lepší proces prefabrikace tím, že umožní kombinaci různých stavebních objektů do jedné sestavy. Ze sestav lze také vytvářet výkresy. Například sestava na obrázku níže je vytvořena ze sloupů a příčlí, které fungují jako jeden celek. Ze sestavy lze později odvodit jednotlivé charakteristické pohledy a řezy, které se mohou použít na samostatných detailový výkresech, včetně výpisu materiálů a jednotlivých součástí.

Sestava ze sloupů a příčlí, vygenerované řezy

Strukturální modelování

Šikmé sloupy

Sloupy lze vkládat nejen do svislé, ale i do šikmé polohy. V aplikaci Revit LT můžete modelovat takový šikmý prvek, ale nebude rozpoznán jako sloup ve výkazech a dalších účelech. Pokud je budete chtít připojovat k jiným konstrukčním prvkům, budou i některé funkce jiné.

Příhradové nosníky

V Revitu jsou příhradové nosníky speciálním druhem rodiny sestávající z menších konstrukčních prvků. Jednoduše můžete změnit velikost a tvar příhradového nosníku a jeho součásti se automaticky přizpůsobí. V Revitu LT můžete vytvořit prvek, který sice vypadá jako nosník, ale nebude mít schopnosti automatických změn jako u pravého nosníku z Revitu.

Přejít na Revit do eshopu

Konstrukční ocelové přípoje

Při tvorbě detailních výkresů ocelových konstrukcí, zejména pak jejich spojení, je k dispozici nová škála konstrukčních přípojů. Ty umožňují pokročilý způsob modelování připojení ve 3D. Bez této funkce je tvorba podrobnějšího modelu ocelových přípojů odkázaná na poměrně náročný a zdlouhavý ruční proces.

Výztuž, modelování výztuže

V aplikaci Revit můžete ve 3D k hostitelům jako betonovým sloupům, nosníkům, stěnám či základům modelovat výztuž, pruty nebo svařované sítě tak, aby byl zřejmý každý tvar a poloha prvků výztuže. V Revitu LT si musíte pro každý prut výztuže jejich polohu nejdříve představit a najít a potom každý z nich umístit ručně.

TZB modelování

Zatímco Revit má funkce pro systémy TZB (systémy pro vytápění a chlazení, trubní systémy, mechanická zařízení, výrobní díly, elektroinstalace), aplikace Revit LT má pouze jedinou specializaci a to stavební, čili bez jakékoliv funkce pro TZB. Funkce Revitu slouží k návrhům HVAC sítí, instalatérských a elektrických systémů. I když nemůžete používat aplikaci Revit LT k vytvoření a pochopení vztahů mezi těmito systémy, můžete ho alespoň použít k umístění prvků na koncích systémů, jako je umyvadlo, výustek vzduchotechniky anebo svítidlo. V případě omezené funkčnosti Revitu LT však nelze připojit trubku k umyvadlu, potrubí k výustku nebo vodič ke světlu.

Díly výroby

Tato funkce modelování TZB netvoří klasické systémy, jako v případě běžného trasování TZB systémů. Je přednostně určeno pro tvorbu tras z tvarovek pomocí součástí z reálného světa. Tyto reálné součásti jsou v podstatě vedlejším produktem výrobního procesu podpořeného speciálními aplikacemi Autodesku (CADmep, ESTmep, CAMduct). Reálné součásti lze pak použít k lépe koordinovanému modelu, než je tomu u tradičních TZB součástí.

Potrubí má realistický vzhled

Pokročilé modelování

Modelování na místě

Pod pojmem modelování na místě si můžete představit situaci, kdy potřebujete vytvořit objekt nějaké kategorie (nábytek, stěnu, atd) v kontextu s objekty projektu. V aplikaci Revit LT je tato funkčnost omezena pouze na kategorii stěn. Takže, pokud budete potřebovat domodelovat nějaké dobetonávky podlah a běžný nástroj pro podlahu na to nebude dostatečný, těleso lze v zastoupení kategorie stěny nakonec vymodelovat. Pokud ale budete chtít s tímto “stěnovým” prvkem dále pracovat (výkazy, popisky), bude nutno udělat ještě další nezbytné kroky.

Změna tvaru střechy nebo konstrukční podlahy

Změna tvaru umožňuje upravit geometrii podlahy nebo střechy tak, jak potřebujete a to pomocí úpravy existujících hran a bodů nebo vytvořením nových.

Například odvodnění ploché střechy s centrálním střešním odtokem lze velmi rychle vytvořit u stávající desky vložením nových bodů v místě odvodnění. Chcete-li toto ale provést v aplikaci Revit LT, musíte si výsledný tvar vymodelovat z několik samostatných desek odděleně a ty pak poskládat tak, aby vytvořily požadovaný profil odvodňovaných ploch.

Střešní deska s prolomením

Globální parametry

Tyto parametry umožňují definovat společné vlastnosti objektů v rámci modelu a mít tak jedno místo pro nastavování hodnot. Například, pokud všechna okna a dveře v modelu budou se stejnou ozdobnou mřížkou, můžeme je pomocí globálního parametru spřáhnout a odpovídající parametr řídit najednou. V případě Revitu LT se podobné akce musí provést s jednotlivými kategoriemi ručně a postupně.

Koncepční objemy a adaptivní komponenty

Koncepční objemy vám pomohou získat představu o budoucí stavbě dříve, než budou vytvořené skutečné stěny, okna, dveře a další konstrukční prvky. Na koncepčních objemech lze provádět prvotní energetické a jiné analýzy. Později lze koncepční objemy přeměnit na skutečné stavební prvky. Při tvorbě koncepčních objemů lze navíc využít zvláštní metody modelování, pomocí tzv. volných tvarů.

Volný tvar

Adaptivní komponenty spolupracují s volnými tvary na úrovni bodů geometrie. Umožňují navrhovat prvky budov tak, že jejich geometrie bude flexibilnější a měnitelnější. A to jak při jejich umísťování, tak i později při zpětných úpravách. Například adaptivní rodinou plotu (koncovými sloupky) můžete umísťovat jednotlivá pole podle potřeby jak ve směru půdorysném, tak i výškovém.

Adaptivní body obdélníku

Rohy obdélníku po posunech

V Revitu LT, v rámci modelování, lze použít pouze pětici “klasických“ modelovacích metod typu vysunutí, přechod, rotace, tažení a přechod tažením.

Prezentace a vizualizace

V Revitu lze běžně rendrovat přímo uvnitř aplikace (projektu) anebo využívat vlastnosti zobrazování 3D pohledu, tzv. Sledováním paprsku. To ale není v Revitu LT na vašem počítači možné. Veškeré (skutečné) rendrování musí být provedeno mimo Revit LT a to funkcí Rendrovat v cloudu. Uvnitř aplikace můžete u 3D pohledu náhradně využít tzv. Realistického zobrazení, vzdáleně podobné vzhledu rendrování.

Obtisky

Obtisky jsou součástí procesu rendrování v aplikaci Revit a slouží k umístění obrázků na povrchy modelu budovy a objektů, viditelných po rendrování. Můžete je použít k simulaci obrazu televizní obrazovky, malby na zdi nebo reklamy na budovách.

Protože Revit LT nepodporuje rendrování v aplikaci, funkce obtisku zde také není k dispozici.

Obtisk před rendrováním

Obtisk po rendrování

 Sledování paprsku

Tento vizuální styl umožňuje rendrování scény pohledu při živé práci a manipulaci s modelem. Čím déle je pohled beze změn, tím vyšší je kvalita rendrování.

Revit LT tuto funkcionalitu nemá.

Analýza

Zatímco Revit disponuje nástroji k analýze ploch, analytických modelů, konstrukčního zatížení a hraničních podmínek, zátěže vytápění a chlazení, objemových studií a solárních studií, Revit LT tyto strukturální a TZB analytické nástroje nemá. Revit LT sice disponuje nástroji pro provádění solárních / stínových studií modelů na modelu, ale je to možné provést jeden na pohled současně. V aplikaci Revit mohou být studie oslunění a stínů animovány. Poskytují komplexnější náhled na budovu, neboť se odvíjí od konkrétních podmínek slunečního záření a stínů.

Dokumentace

Vnořené výkazy

Vnořené výkazy vytváří výkazy konkrétních druhů prvků, které se obvykle skládají z menších prvků. Vnořené výkazy se zkombinují do jednoho tak, aby byly chápány dohromady. Například můžete vytvořit výkazy místností s vlastnostmi objektů spojených s místností. Například, potřebujete pro každou místnost i seznam nábytku (a jeho vlastností). Vnořené výkazy vám umožní toto provést v rámci jednoho výkazu. V aplikaci Revit LT musíte vytvořit dva samostatné výkazy, jeden pro místnosti a druhý pro nábytek.

Výkazy rozvaděčů, zprávy o tlakových ztrátách potrubí a trubek

Tyto funkce jsou specifické pro TZB prostředí a návrhy. V Revitu LT díky absence TZB funkčnosti z toho nic nelze použít.

Filtry pohledů

Filtry pohledů umožňují určit specifické vlastnosti a ovládat viditelnost prvků na základě těchto vlastností. Předpokládejme například, že chcete, aby všechny protipožární stěny v modelu byly obarvené červeně. Filtr zobrazení může rychle najít všechny stěny splňující tento požadavek a zbarvit je v pohledu červeně. Ve skutečnosti bude filtr fungovat i při přidání nové stěny s touto vlastností; jsou automaticky obarveny červeně, protože splňují požadavky filtru. Bez filtrů pohledů v aplikaci Revit LT jsou tyto úlohy otázkou ručního procesu.

Grafické výkazy sloupů

Konstrukční sloupy jsou identifikovány ve výkazu sloupů pomocí protínajících se čar osnovy a jejich horní a dolní vazbou a odsazeními. Jsou umístěny do výkazů sloupů podle těchto identifikací. Sloupy mají označené průsečíky s viditelnými podélnými vazbami a základními deskami. Jsou primárně používány konstruktéry a nejsou dostupné v Revitu LT.

Automaticky generovaný grafický výkaz sloupů

Spolupráce

Kontrola kolizí, Kopírovat/sledovat – obě tyto funkce se používají při propojení dvou modelů. Můžete si navzájem zkontrolovat modely na místech, kde se nevhodně překrývá geometrie. Při použití funkce Kopírovat/sledovat zase vytvoříte duplikáty prvků z propojeného modelu. Potom můžete sledovat změny prvků, abyste se ujistili, že modely zůstávají synchronní. Například můžete Kopírovat/monitorovat sloupy nebo konstrukční stěny, aby byly stále synchronizovány s návrhy konstrukčního inženýra.

Víceuživatelský přístup k projektům (sdílení práce)

Sdílení práce umožňuje v Revitu společnou práci na jednom modelu současně. Všichni pracují na stejném modelu a případné konflikty jsou řízeny aplikací. V Revitu LT je tato možnost nedostupná, takže bez možnosti sdílení práce může na jednom modelu pracovat pouze jedna osoba. Pokud máte velké projekty s více člennými týmy, musíte se rozhodnout, jak rozdělit práci do více modelových souborů. Poté je ručně kombinovat (podkládat) a vzájemně koordinovat. To může vést v procesu tvorby dokumentace k chybám. Proto je pro větší projekty vyžadující více členné týmy Revit vhodnější.

Další nástroje pro spolupráci

Týmy, které používají aplikaci Revit, mohou rozšířit možnosti sdílení práce s nástroji Revit na geograficky distribuované týmy s platformou BIM 360 založenou na cloudu a BIM 360 Design.

Propojení a práce s jinými soubory

Kopírování a vkládání prvků

Funkce Kopírovat/vložit prvky z podložených modelů Revit LT nepodporuje. V Revitu LT jsou odkazy použity pouze pro referenční účely.

Přizpůsobení viditelnosti připojených modelů

V aplikaci Revit můžete z připojeného modelu podle potřeby změnit viditelnost a grafiku všech kategorií a prvků. V aplikaci Revit LT se tento druh kontroly nad vzhledem prvků z připojených modelů nevyskytuje.

Připojení/import některých formátů, mračna bodů

Připojení a importy do aplikace Revit LT jsou omezenější než v aplikaci Revit. Typy souborů, které nejsou v Revitu LT dostupné, jsou:

 • SAT (model generických těles),
 • RCP (mračna bodů z aplikace Autodesk ReCap),
 • ADSK (komponenta budovy).

Autodesk Revit import sken mracno bodu

Export

Podobně jako u importu aplikace Revit LT neexportuje tolik typů souborů jako Revit. Soubory, které nelze exportovat z aplikace Revit LT, jsou:

 • SAT (model generických těles),
 • ADSK (slouží k přenosu informací o terénu),
 • gbXML (energetické analýzy modelu),
 • ODBC (databáze všech prvků modelu)
 • a typy rodin (textové soubory používané pro správu typů rodin).

V aplikaci Revit i Revit LT můžete exportovat soubory DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx a IFC.

Aplikační programové rozhraní

Vzhledem k tomu, že aplikace Revit LT má jen velmi omezené možnosti uživatelských úprav, nemůžete zde používat žádné doplňky vytvořené vámi nebo třetí stranou. Naproti tomu, Revit tyto schopnosti má formou: rozhraní API (SDK), doplňky třetích stran, Dynamo pro Revit a také umožňuje vytvářet makra pro automatizaci úloh vložených do souboru modelu.

 

Závěr

Věřím, že nyní máte více informací o tom, která z verzí Revitu může být pro vás vhodnější. Jak už bylo uvedeno, Revit LT byl navržen pro menší architektonické firmy, které pracují na nevelkých projektech, většinou s jediným projektantem na zakázce. To může být překážkou u projektů s větším počtem projektantů. Absence těchto nástrojů je možná největším rozdílem mezi aplikacemi Revit a Revit LT. Pokud obvykle pracujete na projektu v týmech, Revit je lepší volbou.

Zase na druhou stranu, Revit LT se může velmi dobře uplatnit jako BIM aplikace pro přechod tvorby projektů z 2D do 3D. Osvědčuje se zejména jako dostatečný nástroj při výrobě vlastních rodin (až na TZB konektory). Rovněž stavební konstrukce může být až na pár omezení téměř plnohodnotná konstrukci tvořené v Revitu.

[notification type=“alert-info“ close=“false“ ]Vybíráte vhodný BIM nástroj a chcete poradit? Ozvěte se nám.
Ve společnosti Adeon CZ se věnujeme prodeji CAD/BIM aplikací, implementaci, BIM školením a standardizaci BIM procesů ve firmě.  [/notification]

Chcete pomoct s výběrem?

PŘEHLED RECENZE
Je Revit LT vhodný k BIM projektování?
Technický CAD konzultant programů Autodesk se zaměřením na stavebnictví ve společnosti Adeon CZ. Zaměřuji se především na Autodesk Revit, Navisworks, AutoCAD a také na BIM implementace a konzultace. Potkat se můžeme v ostravské kanceláři Adeonu.
revit-rozdilyJako dlouholetý uživatel obou verzí Revitu můžu říct, že pokud pracuji v aplikaci Revit LT, nejpostrádanějšími nástroji byly filtry zobrazení, koncepční modelování a instalace nejrůznějších doplňků. Nechápejte to ale špatně: Revit LT je i bez těchto nástrojů dostatečně schopný a výkonný, ale pokud je máte, mohou vám při projekční práci ulehčit život.