Autodesk Revit – Rozlišení ceny dle materiálu a DN u kolen a trubek

Dnešní příspěvek se týká především uživatelů Revitu MEP, kteří by rádi u svých trubních systémů chtěli nějakým způsobem rozpoznávat cenu tvarovek a trubek podle měnícího se jmenovitého průměru a materiálu.

Výchozí podmínky zadání:

 1. Přiměřený počet používaných DN (15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200)
 2. Dva možné úhly kolena (45°, 90°)
 3. Různé typy materiálů (PE, PPR, PVC-C, PVC-U)
 4. Různá cena podle materiálu, DN a úhlu kolena
 5. Analogické chování pro segmenty trubek (je to systémová rodina)

Potřebné úkony pro zajištění zadání:

 1. Úprava rodiny tvarovky kolena
 2. Vytvoření souborů vyhledávacích tabulek pro čtyři různé materiály
 3. Vytvoření sdílených parametrů Cena_CTP a DN_CTP
 4. Tabulka s výkazem tvarovek
 5. Nastavení typu a systému trubek
 6. Tabulka s výkazem trubek a její parametry

.

Ad 1)   Úprava rodiny tvarovky kolena:

Na následujícím obrázku je vzor panelu s parametry rodiny tvarovky kolena.

Parametry rodiny kolena
Parametry rodiny kolena

Pro každý typ materiálu je do rodiny načtená samostatná vyhledávací tabulka.

Vyhledávací tabulky
Vyhledávací tabulky

Červeně označené parametry na obrázku mají následujících význam:

Odkaz (1.) – zde jsou vidět zavedené čtyři materiálové typy tvarovky.

Odkaz (2.) – směřuje na tzv. vyhledávací tabulku, obsahující potřebné parametry. Ta se mění v závislosti na typu dle materiálu. Načtení všech tabulek se provede přes tlačítko Správa…

Odkaz (3.) – klíčový vzorec pro nalezení ceny podle materiálu, DN a úhlu tvarovky.

Vzorec funguje takto – ve vyhledávací tabulce, zvlášť pro každý materiál, se podle hodnoty parametrů „Jmenovitý průměr“ a „Úhel 1“ vytáhne ze sloupce „CTP_CENA“ uvedená hodnota. Výsledek tomto příkladu se týká materiálu PPR: DN=15, úhel=90 => cena=1015:

 

Pokud by se v tabulce podle kombinace průměru a úhlu nenašel žádný odpovídající řádek, vzorec bude vypočten z hodnoty parametru uvedeného za hledaným polem, v tomto případě s názvem CTP_CENA a s hodnotou NULA.

 

Ad 2)  Vytvoření souborů vyhledávacích tabulek pro čtyři různé materiály:

Struktura vyhledávací tabulky

Do jednoho z původních souborů instalace Revitu bylo doplněno několik věcí. Především na konec prvního řádku byl přidán parametr CTP_CENA. A na konec každého dalšího řádku s hodnotami byla doplněna cena. Pro zjednodušení a snažší orientaci při ověřování funkčnosti byla vymyšlena tak, že řetězec je složen z textu 10 (nebo 20, 30, 40) + DN. Později bude v tabulce při ověřování snadněji identifikovatelné, zda-li se cena dle DN našla správně či nikoliv. Pro případ, že by uživatel použil jiný průměr DN, než dovolený, bude u ceny hodnota (0) nula.

Poznámka: Omezení dostupných rozměrů lze nastavit v panelu Mechanická nastavení (MS).

Struktura vyhledávací tabulky
Struktura vyhledávací tabulky

.

Ad 3)  Vytvoření sdíleného parametru.

Abychom mohli „prohnat“ parametr ceny, získaný v rodině až do tabulky, zavedeme si k tomuto účelu tzv. sdílený parametr s názvem Cena_CTP. Jeho vlastnosti jsou patrné z následujícího obrázku.

Parametr Cena_CTP
Parametr Cena_CTP

Abychom mohli svobodněji manipulovat s parametrem průměru tvarovky, zavedli jsme ještě pomocný sdílený parametr s názvem DN_CTP. Jeho vlastnosti jsou následující:

Parametr DN_CTP
Parametr DN_CTP

Naplnění parametru se provádí přímo v rodině pomocí parametru Jmenovitý průměr.

 

Ad 4)  Tabulka s výkazem tvarovek

Tabulka je tvořena několika poli dostupnými přímo v seznamu Dostupná pole, nebo přidaných přes dříve vytvořené sdílené parametry.

Pole tabulky
Pole tabulky

Tabulka je seřazena dle následujících kritérií:

Seřazení tabulky
Seřazení tabulky

Ukázka tabulek:

Tabulka v textové formě
Tabulka v textové formě

A výsledná tabulka na výkrese
A výsledná tabulka na výkrese

Vzorek použitých tvarovek (různé materiály, různé DN)

Příklad různých DN a materiálů
Příklad různých DN a materiálů

Poznámka:

Jak již bylo řečeno, parametr ceny byl navržen tak, aby se odvíjel od použitého materiálu a jmenovitého průměru tvarovky. V tomto příkladu byly nakresleny různé kombinace, což se projevilo kontrolně i v popisku tvarovky. Cena s hodnotou 0 znamená, že byl použit jmenovitý průměr tvarovky mimo dovolený rozsah a cena nebyla ve vyhledávací tabulce nalezena.

Ukázka různosti cen dle materiálů a DN
Ukázka různosti cen dle materiálů a DN

.

Ad 5)  Nastavení typu a systému trubek

Tato další část příspěvku bude obsahovat kroky nutné k zajištění výpisu trubkových segmentů do tabulky, opět s cenovým sloupcem závislém na rozlišení druhu materiálu a jmenovitého průměru.

Typy a systémy
Typy a systémy

Typy trubek

Abychom mohli najednou a snadno „natáhnout“ celou trubní trasu, potřebuje Revit vědět, jaké tvarovky (kolena, téčka, křížení, spojky a další) má v celé trase použít. Celé toto nastavení se odehrává v panelu Předvolby trasy vyvolaného z nastavení Typu trubek.

Předpis trasy trubek
Předpis trasy trubek

Tím si můžeme připravit různé typy trubního vedení, zejména pak z pohledu druhu tvarovek a min. a max. jmenovitého průměru.

Systémy trubek

Informace o typu systému nebo materiálu je ale zapotřebí nastavit v panelu Potrubní systém. Zde nastavíme grafický vzhled trasy (zobrazení a materiál). V případě mechanického nastavení lze u vybraných druhů médií nastavit způsoby výpočtů (mimo klasifikace Ostatní a Požární ochrany).

Vlastnosti trubek PPR
Vlastnosti trubek PPR

.

Ad 6)  Tabulka s výkazem trubek a její parametry

V tabulce se bude odehrávat to nejpodstatnější, rozpoznávání typu trubek a podpůrné výpočty.

Tabulka v textové formě
Tabulka v textové formě

Tabulka na výkrese
Tabulka na výkrese

Pole Typ-Délka-Průměr-Velikost jsou použité přímo ze seznamu dostupných polí.

Pole Cena dle DN za m a Cena trubky jsou tzv. Vypočítané hodnoty.

Vzorec pro výpočet parametru Cena dle DN za mje následující:

if(not(Průměr < 201 mm), 0 mm, if(Průměr = 200 mm, 200 mm, if(Průměr = 150 mm, 150 mm, if(Průměr = 100 mm, 100 mm, if(Průměr = 80 mm, 80 mm, if(Průměr = 65 mm, 65 mm, if(Průměr = 50 mm, 50 mm, if(Průměr = 40 mm, 40 mm, if(Průměr = 32 mm, 32 mm, if(Průměr = 25 mm, 25 mm, if(Průměr = 20 mm, 20 mm, if(Průměr = 15 mm, 15 mm, 0 mm))))))))))))

Poznámka: červená čísla zde představují hodnotu ceny, pro přehlednost příkladu je shodná s hodnotou jmenovitého průměru. Jednotky [mm] za cenou si Revit dosadil sám, protože parametr Cena dle DN za m je typu Délka.

Varianta vzorce Cena dle DN / m jako typu čísla:

if(not(Průměr < 201 mm), 0, if(Průměr = 200 mm, 200, if(Průměr = 150 mm, 150, if(Průměr = 100 mm, 100, if(Průměr = 80 mm, 80, if(Průměr = 65 mm, 65, if(Průměr = 50 mm, 50, if(Průměr = 40 mm, 40, if(Průměr = 32 mm, 32, if(Průměr = 25 mm, 25, if(Průměr = 20 mm, 20, if(Průměr = 15 mm, 15, 0))))))))))))

Poznámka: Při návrhu uživatelských parametrů je občas vhodné si dobře promyslet typ budoucího parametru, zejména pak, pokud se bude vyskytovat ve vzorcích. U jednou vytvořeného parametru na rozdíl od názvu již typ nelze měnit. Musel by se vytvořit parametr nový. V mnoha případech se ale inkonzistence jednotek dá ještě zachránit různými pomocnými násobiteli či děliteli.

Vzorec pro výpočet parametru Cena trubky je následující:

Délka / 0.001 m² * Cena dle DN za m‘

Poznámka: hodnota 0.001 je převod milimetry na metry, jednotky si Revit dosadil sám, protože ve by vzorci jinak došlo k inkonzistenci jednotek:
délka * délka / plocha = číslo bez jednotek.

Tabulku si můžeme ještě doplnit o „hlídací prvky“. Zde například, pomocí růžové barvy ve sloupečku, vidíme velmi zřetelně, že cena je nulová. Situace nastala proto, že byla vytvořena trubka s nedovoleným jmenovitým průměrem, který nemá přiřazenou cenu.

Podmíněný formát
Podmíněný formát

Závěr:

Tento příspěvek měl naznačit možné řešení problematiky komplexnější práce se systémy trubek. Zejména pak manipulace se vzorci nejen v rodinách, ale i v tabulkách.

Jinou varianou přiřazování cen jednotlivým prvkům může být samostatný soubor vyhledávací tabulky jen s parametry a cenami podle jednotlivých DN. Tímto bychom se vyhnuli zasahování do struktury stávajících souborů.

2 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den,
  děkuji za vytvoření vzoru pro ceny potrubí. Tento případ ale řeší pouze ceny s ohledem na dimenzi potrubí, ne však podle materiálu. Jak dosáhnout toho, aby u stejné dimenze ale při jiném typu potrubí byly ceny odlišné?

  Svoboda