Autodesk Revit – Sdílené souřadnice

Když se mluví o souřadném systému v aplikaci Autodesk Revit je potřeba si uvědomit, že tyto souřadnice pracují úplně jinak než v AutoCADu. Může to být jeden z důvodů, proč je pro nás, „autocaďáky“, obtížné se s nimi vypořádat. Zkusíme si to tedy vysvětlit.

V projektu máme 3 různé počáteční body: Základní bod projektu, Bod zaměření a tajný vnitřní bod zvaný Počáteční pozice.

Základní bod projektu

Tento bod se používá téměř výhradně pro interní účely. Používá se k umístění rozměrů relativně k budově. Představuje modrý kruh s křížem uprostřed. Může být také použit k nastavení úhlového rozdílu mezi skutečným severem a projektovým severem. Pozice tohoto bodu je jedinečná pro každý model a tato informace není sdílena mezi různými modely. Obecně platí, že základní bod projektu slouží jako místní reference v projektech, například pro každou budovu komplexu.

Zakladni bod projektu
Obr. 1: Základní bod projektu

Bod zaměření

Slouží k vytvoření systému sdílených souřadnic mezi více propojenými soubory aplikací Revit nebo CAD. To znamená, že jeho umístění je nejužitečnější při exportu a importu souborů dle souřadného systému S-JTSK. Počáteční bod, ke kterému jsou vztaženy souřadnice a výškové body, pokud je nastavený bod zaměření jako počátek souřadnice ve Vlastnostech typu. Když pohled ukazuje skutečný sever, je orientován podle nastavení tohoto bodu.

Bod zamereni
Obr. 2: Bod zaměření

Počáteční pozice (Vnitřní počátek)

Tento bod je neviditelný (až do verze Revitu 2020.2) a nelze jej přesunout. Většina uživatelů ani neví, že existuje. Ve výchozím nastavení bude import nebo export souboru CAD nebo Revit proveden relativně k tomuto tajnému bodu.

Po zmíněné aktualizaci je tento bod jako Vnitřní počátek viditelný. Jeho Viditelnost/Zobrazení (VG) na kartě Pohled můžeme volitelně měnit pod kategorií Pozemek. Avšak kdo stále aktualizaci neprovedl, bude pro něj tento bod stále neviditelný.

05_Revit Vnitrni pocatek
Obr. 3: Vnitřní počátek

Pro uživatele starších verzí Revitu… Když víme o tomto „tajném“ vnitřním bodu, měli byste jej najít v půdorysném pohledu pomocí referenčních rovin. Vlastně bychom jej měli najít v šabloně aplikace Revit, abychom mohli sledovat umístění všech nových projektů. Chcete-li najít bod, ujistěte se, že je základní bod projektu bod zaměření nastaven na viditelný v nastavení Viditelnost / Grafika (VG).

Dalším krokem je vybrat základní bod projektu a kliknout na ikonu spony, aby se na ikoně objevila červená pomlčka. Po klepnutí pravým tlačítkem na základní bod projektu a výběr možnosti „Přesunout do počáteční pozice“. Tímto způsobem najdeme to tajné místo, kde si pomocí referenčních rovin můžeme udělat křížek. Projekt by měl být modelován v omezené oblasti kolem tohoto bodu, říká se, že model by měl být uvnitř kruhu o poloměru maximálně 20 mil, což je cca 32 km kolem počáteční pozice. Při vkládání externích souborů pomocí možnosti „Počátek na počátek“ se soubory umisťují právě k tomuto bodu.

Presunuti do pocatecni pozice
Obr. 4: Přesunutí do počáteční pozice

 

Pocatecni pozice
Obr. 5: Počáteční pozice

 

Jeden ze způsobů, pro představu, jako první vysvětlení rozdílu mezi Základním bodem projektu a Bodem zaměření je, že při umísťování Základního bodu projektu pohybujeme modelem po zemi, ale při úpravě Bodu zaměření pohybujeme zemí pod modelem.

 

Sdílení souřadnic s DWG

Sdílet znamená, že budeme přenášet informace z jednoho souboru do druhého a toto spojení zůstane. Jako příklad použijeme katastrální mapu *dwg a objekt *rvt, který budeme umisťovat. Než začneme uvědomme si, že tyto souřadnice se vztahují k Bodu zaměření, a proto u umisťování kót Souřadnice bodu bude zvolena tato možnost.

Pocatek souradnic
Obr. 6: Počátek souřadnic
  1. Máme katastrální mapu v AutoCADu, ve které si vytvoříme bod (např. roh objektu), který bude sloužit jako kontrola souřadnic *dwg vs. *rvt.
Katastrální mapa se souřadnicemi
Obr. 7: Katastrální mapa se souřadnicemi
  1. V projektu Revit pomocí VG nebo Zobrazit skryté prvky (žárovka) na ovládacím panelu trvale zobrazíme Základní bod projektu a Bod zaměření.
Skryté body
Obr. 8: Skryté body

 

Zobrazení bodů
Obr. 9: Zobrazení bodů
  1. Do prázdného Revit projektu připojíme *dwg soubor. Vyberte správné jednotky importu a možnost umístění Automaticky – střed na střed.
Připojení katastrální mapy
Obr. 10: Připojení katastrální mapy
  1. Na kartě Správa pod příkazem Souřadnice zvolíme Získat souřadnice a vybereme *dwg podklad. Tímto jsme přenesli souřadnice z podkladu *dwg do projektu Revit.
Získání souřadnic
Obr. 11: Získání souřadnic
  1. Do vybraného bodu uděláme Referenční čáru, aby vznikl chytitelný bod pro kótu. Nyní pro kontrolu na kartě Poznámky vybereme Souřadnice bodu a umístíme je na stejné místo jako byl bod v AutoCADu. Souřadnice se shodují.
Kontrola souřadnic
Obr. 12: Kontrola souřadnic

A zároveň si všimněme, že Bod zaměření „utekl“ a k tomuto bodu se tyto souřadnice vztahují. Bod zaměření lze po přeškrtnutí spony přesunout zpátky na zvolené místo a sponu zase odepnout.

Nové souřadnice
Obr. 13: Nové souřadnice

 

Přesunutí bodu zaměření zpět
Obr. 14: Přesunutí bodu zaměření zpět
  1. V projektu s objektem do námi už určeného bodu vytvoříme osnovy. Do projektu s katastrální mapou připojíme, umístíme a pootočíme objekt na správnou pozici.
Projekt objektu
Obr. 15: Projekt objektu
  1. Nyní je potřeba přenést souřadnice z projektu katastrální mapy na připojený odkaz *rvt. Na kartě Správa vybereme příkaz Publikovat souřadnice a umístění přejmenujeme. Při ukládání zvolíme možnost Uložit a projekt zavřeme.
Publikování souřadnic Revitu
Obr. 16: Publikování souřadnic

 

Uložení nového umístění v Revitu
Obr. 17: Uložení nového umístění
  1. Otevřeme si soubor s objektem a vyzkoušíme, jestli publikace souřadnic proběhla úspěšně. Ve Vlastnostech přepneme na možnost Skutečný sever a do známého bodu umístíme Souřadnice bodu, které se budou shodovat. Při zobrazení Základního bodu projektu a Bodu zaměření se body přesunuly jako v projektu s katastrální mapou.
Revit projektový sever vs. Skutečný sever
Obr. 18: Projektový sever vs. Skutečný sever

 

Kontrola sdílených souřadnic v Revitu
Obr. 19: Kontrola sdílených souřadnic
  1. Po změnách a uložení v projektu objektu jej nyní zavřeme a otevřeme původní projekt s katastrální mapou a díky sdíleným souřadnicím se změna automaticky propsala. Pokud tomu tak není, je potřeba na kartě Vložit pod Spravovat připojené soubory projekt objektu odstranit a znova připojit jako referenci pomocí možnosti Automaticky – podle sdílených souřadnic.
Znovu načtení podle sdílených souřadnic
Obr. 20: Znovu načtení podle sdílených souřadnic

Tímto postupem jsme zjistili, na jakém místě je náš model skutečně umístěn pomocí jiného propojeného modelu Revit.

Souřadnice Z

V pohledech lze kótovat např. výšky říms, okapů, atd. pomocí Souřadnic bodu se „Zetovou“ souřadnicí, která se také odvíjí od nastavení souřadnice výšky Z – Bodu zaměření. Pokud v projektu víme, kolik se rovná ±0, zadáme tuto hodnotu výšce Bodu zaměření pro správné kótování výšky (pro příklad na obrázku ±0=1,000).

Nastavení výšky Bodu zaměření v Revitu
Obr. 21: Nastavení výšky Bodu zaměření

 

Další informace o souřadnicích naleznete v článku Autodesk Revit – Reset sdílených souřadnic.