Tak jako slunečnice za sluncem… aneb otáčení se za „kamerou“

Tento příspěvek není remixem známého songu, ani konečným řešením nějakého problému, ale spíše návodem na jedno z mnoha využití adaptivity v rodině. A protože mám občas bujnou fantazii a na leden je podezřele teplé počasí, napadla mne spojitost právě se slunečnicí.

Jistě vás napadnou další kombinace například u stafážních prvků (stromy, postavy), či jiné.

Vytvoření adaptivní rodiny

• nejprve si vytvořte novou rodinu založenou na šabloně „Metrický obecný model adaptivní.rft

Výběr šablony nové rodiny
Výběr šablony nové rodiny

• někam podél osy X si umístěte dva referenční body

Vložení dvou bodů
Vložení dvou referenčních bodů

• oba body vyberte a převeďte je na adaptivní

Převod na adaptivní body
Převod na adaptivní body

Adaptivní body
Adaptivní body

• oba body spojte referenční čárou, před kresbou si zatrhněte volbu 3D uchopení

Spojení bodů referenční čárou
Spojení bodů referenční čárou

• nastavte si výběrem svislé roviny adaptivního bodu 1 pracovní rovinu (v počátku referenční čáry, kolmo k referenční čáře)

Nástroj nastavení prac.roviny
Nástroj nastavení prac.roviny

Výběr svislé roviny
Výběr roviny

• pracovní rovinu můžete také vybrat v koncovém bodě referenční čáry (kolmou k ref. čáře)

• nyní si do nastavené svislé roviny nakreslete obrys budoucího tělesa (modelovými nebo referenčními čárami)

• vyberte obrys a nástrojem Vytvořit tvar vytvořte vysunutím těleso

čelní pohled
čelní pohled

3D pohled
3D pohled

• vyberte adaptivní bod 2 a pomocí osového kříže ho posuňte do jiné polohy

• protože bylo těleso slunečnice nakresleno ve správné rovině (svislá rovina adaptivního bodu 1), bude se také se změnou polohy adaptivního bodu 2 otáčet za ním (díky spojení obou bodů referenční čárou)

změna polohy
změna polohy bodu 2

Jiná poloha
Jiná poloha bodu 2

• po vyzkoušení korektního otáčení slunečnice za adaptivním bodem 2 vraťte bod do výchozí polohy k ose X (Z=0)

Výchozí poloha bodů
Výchozí poloha bodů

• pokud byste chtěli přidat do modelu nějaké detaily nebo další profily, ujistěte se, že leží ve správné rovině (svislá rovina adaptivního bodu 1) nebo v některé hostitelské rovině stávajícího tělesa.

Nyní je rodina slunečnice připravena pro použití.

Příprava prostředí projektu před použitím rodiny slunečnice

• pro názornější pohled na chování rodiny jsem v příkladu vytvořil malé políčko na pozemku s pomocnými „řádky“ z referenčních čar, ohraničené dřevěným plotem

Připravené pole s řádky
Pole s pomocnými ref.rovinami

3D zátiší
3D zátiší s plotem

• pro přehlednější práci s polohou kamer jsem si vytvořil pomocnou rodinu představující umístění kamery – v podstatě to může být libovolný objekt, v mém případě jsem použil kříž ze čtyř modelových fialových čar. Čtyři čáry proto, abych se mohl později uchopovat na střed kříže

Pomocný kříž kamery
Pomocný kříž kamery

• vložte rodinu slunečnice do projektu

• umístěním „zasadíme“ první adaptivní rodinu slunečnice tak, že první adaptivní bod bude ležet v průsečíku pomocných referenčních rovin, a druhý bod umístíme uchopením na střed pomocného kříže objektu budoucí kamery (pozor – důležité – bod musí být opravdu uchopením přichycen ke kříži !!!)

Zasazení 1. slunečnice
Zasazení 1. slunečnice

• stejným způsobem zasadíme do řádků všechny ostatní slunečnice s tím, že druhý bod bude vždy na stejný střed kříže objektu kamery

Osázení ostatních slunečnic
Osázení ostatních slunečnic

• nyní můžeme políčko větrem trochu pocuchat tak, že vybereme kříž kamery a změníme výškovou polohu na 6 m. Pokud byly všechny adaptivní body číslo 2 pečlivě přichycené ke kříži kamery, dopadne to jako na obrázku níže

Spoušť po větrné vichřici
Spoušť po větrné vichřici

Po ověření správného chování adaptivní rodiny si můžeme nyní slunečnice prohlédnout ve 3D pohledech dvou kamer. Ještě ale vrátíme zpět poslední krok se změnou polohy kříže.

• v půdorysu si vytvoříme nový pohled kamery 1, umístíme ji přibližně do středu pomocného kříže a v pohledu kamery upravíme rozsah záběru pohledu na celé pole slunečnic. Pro veselejší výsledek jsem ještě drobně upravil Možnosti grafického zobrazení pohledu

Poloha kamery 1
Poloha kamery 1

Úprava zobrazení pohledu
Úprava pohledu
Všechny slunečnice koukají do kamery 1
Všechny slunečnice koukají do kamery 1

• nyní si vytvořte další pohled kamery 2 z úplně jiného úhlu a polohy a opět upravíme záběr pohledu

Vložení kamery 2
Vložení kamery 2

• v novém pohledu kamery 2 je vidět, že slunečnice zatím sledují stále první kameru

Pohled z kamery 2
Pohled z kamery 2

• v půdorysu vybereme pomocný kříž kamery 1 a přesuneme ho do průsečíku pomocných referenčních rovin kamery 2. Po regeneraci se všechny slunečnice nyní již koukají do objektivu druhé kamery.

Přesun kříže na kameru 2
Přesun kříže na kameru 2
Pohled slunečnic po přesunu kříže do kamery 2
A pohled slunečnic po přesunu kříže do kamery 2

Alternativa s rodinou bez adaptivity

Pokud byste si chtěli vyzkoušet chování na rodině, která zatím adaptivní body neviděla ani z rychlíku, můžete použít vložení staré rodiny na vhodnou plochu pomocného tělesa v adaptivní rodině. Princip je stejný jako u obrysu kresleného přímo v rodině na svislou plochu referenční čáry. V příkladu níže je oním přenašečem pohybu malý pomocný kvádr (ten reaguje na úhel referenční čáry vedoucí z bodu 1 do bodu 2), a na jehož horní plochu se paní v klobouku poslušně postavila.

Usazení rodiny na pomocný kvádr
Usazení rodiny na pomocný kvádr
Všechny dámy nyní koukají na fešáka za kamerou 2
Všechny dámy nyní koukají na fešáka za kamerou 2

Závěr (?)

V některých ohledech se může zdát, že výše prezentovaná metoda je to trochu neohrabaným postupem. Jakmile jsou ale rodiny jednou umístěné, tak potom pouhou jedinou změnou polohy adaptivního bodu (pomocného kříže) se vše mění najednou. Určitým omezením této metody může být nemožnost umístění více pohledů na jeden výkresový list. V případě rendrovaných obrázků to ale nevadí, protože s jednotlivými obrázky lze již jako s bitovými mapami nakládat samostatně.

Věřím, že tento příspěvek pomůže inspirativně najít nějaké další způsoby pro zlepšení prezentačních metod v Revitu.