Autodesk Revit – Úpravy rodiny trámu pro zobrazení čar nad rovinou řezu

Čáry nad rovinou řezu – tak trochu diskutabilní téma, které Revit řeší a neřeší…

Typickým příkladem jsou například průvlaky či trámy umístěné v úrovni stropu a zobrazování jejich průmětu v úrovni půdorysu správným typem čáry. Dnes se tedy podíváme na jedno řešení, které by mohlo danou problematiku pomoct vyřešit.

Postupně provedeme několik úprav, a to jak v samotné stávající rodině, tak i při použití v projektu.

Úpravy trámu v rodině

Trám je z kategorie Konstrukční rámová konstrukce, která se v případě zakreslení nad rovinou řezu ale v půdoryse nezobrazuje. Podle ČSN pro zobrazování konstrukcí nad řeznou rovinou mají být ale čáry jako půdorysný průmět zobrazené čerchovanou čárou se dvěmi tečkami.

Kategorie rodiny
Kategorie rodiny

 1. Doplnění podkategorie čar

Otevřete si rodinu, pravděpodobně již použitého trámu z projektu.

Nejdříve do rodiny doplníme požadovanou podkategorii dané čáry, např. Čára půdorysu.

Nová podkategorie čáry
Nová podkategorie čáry
Nový styl čáry
Nový styl čáry

2. Vytvoření pomocné roviny v prostoru předpokládané řezné roviny

V předním pohledu si příkazem RP dokreslíme pomocnou referenční rovinu, zaroveň si ji v panelu Vlasnosti pojmenujte, např. čára půdorysu. Pomocí kóty si vytvořte parametr úroveň čáry půdorysu. Tím budeme později v projektu řídit polohu pomocné roviny tak, aby se vždy nacházela pod úrovní řezové roviny.

Založení pomocné roviny a parametru
Pojmenování pomocné roviny

 3. Nakreslení symbolických čar

Nyní se přepneme do půdorysu.

Přepneme si pracovní rovinu na Čára půdorysu a zakreslíme požadované čáry půdorysného zobrazení prvku. Čára bude z kategorie Symbolická čára a podkategorie Čára půdorysu.

 

Po dokreslení podle potřeby uzamkněte zámečkem vazby k referenčním osám trámu. Jinak by čára nesledovala změny rozměrů trámu.

Kdybychom udělali čáru jako modelovou, potom by byla vidět také i ve 3D pohledech a musela by se dodatečně skrývat.

Pro určité zobrazování náhradních čerchovaných čar v určitých pohledech si můžeme nastavit zobrazení podle úrovně detailu. Tím, že se jedné o detailové čáry, se nebudou v projektu automaticky zobrazovat v žádném z 3D pohledů.

Nastavení viditelnosti čár
Nastavení viditelnosti čár

4. Nakreslení pomocné modelové čárky

Důležitým krokem nyní bude dokreslení malé pomocné „tajné“ MODELOVÉ čárky někam na připravenou pomocnou rovinu. Tímto zajistíme, že Revit začne s tímto stavebním prvkem z kategorie Konstrukční rámová konstrukce manipulovat z pohledu řezání řeznou rovinou jinak, než dosud. Pokud Revit nalezne cokoliv „modelového“ v prostoru pod řeznou rovinou, začne celý prvek také průmětem zobrazovat i v půdorysu. Toho využijeme k zobrazení našich pomocný čerchovaných čar.

Minimální délka čárového objektu v Revitu je 1 mm. Této modelové čárce upravíme vlastnosti podle obrázku níže. Nemusí se v projektu zobrazovat, slouží jen ke „stažení“ trámu do půdorysného zobrazení.

Nastavení viditelnosti modelové čáry

5. Sumarizace parametrů v rodině trámu.

Z pohledu zavedených typů rodiny trámu zde přibyl jeden parametr instance a to „úroveň čáry půdorysu“. Pomocí hodnoty pod rovinou řezu v projektu se Revit začne o tuto komponentu zajímat a nějak v půdorysu zobrazovat (i když byla rodina umístěná zpravidla v podlaží nad „námi“).

Zavedený parametr pro odskok
Zavedený parametr pro odskok

Parametr byl z důvodu přehlednosti zařazený do skupiny Vazby.

Vlastnosti nového parametru pro odskok

Použití trámu v projektu

Na obrázku níže jsou různé situace použití čtyř trámů. Námi požadoavný vzhled je u krajního trámu zprava. Aby trám nezakrýval stěny (2. zprava), je ho třeba spojit se stěnou (Připojit geometrii z karty Upravit).

První trám zleva je svým profilem přímo v řezné rovině. Křížení s horní stěnou je zajištěno Připojením geometrie.

Nastavení odskoku pro zobrazení čár průmětu
Nastavení odskoku pro zobrazení čár průmětu
Různé vzhledy půdorysného průmětu trámů
Různé vzhledy půdorysného průmětu trámů

Řez s výškovým umístěním trámů

Orientační obrázek s výškami trámů
Orientační obrázek s výškami trámů

Prostorový pohled.

Prostorový náhled trámů a stěn
Prostorový náhled trámů a stěn

Další dostupné přepisy zobrazení.

Po výběru komponenty v daném pohledu můžeme provést přepis zobrazení (výběru nebo kategorie). Následující příklad zobrazuje změnu typu čáry přepisem v pohledu.

Změna zobrazení přepisem prvku

Další variantou může být přepis pomocí nástroje Viditelnost zobrazení (VG). V modelové kategorii Konstrukční rámová konstrukce najdeme „naši“ dříve zavedenou podkategorii Čára v půdorysu (v rámci kategorie Konstrukční rámová konstrukce). Na obrázku je potom vidět změna v pohledu projektu.

Změna zobrazení přepisem subkategorie prvku